آخرین رویدادها
اهداف و برنامه ها
رشد روزافزون كمي و كيفي فعاليتهاي مرتبط با اطلاعات مكان مرجع (Geospatial Information)، كه نشأت گرفته از نياز گستردة جوامع در بكارگيري المانهاي مكاني براي تصميم‌گيري‌ در سطوح مختلف مي‌باشد، سبب شده تا حجم عظيمي از منابع سرمايه‌اي کشور به اين فعاليتها تخصيص يابد و در همين راستا طيف گسترده‌اي از مجموعه‌هاي داده‌ و اطلاعات مكان‌مرجع توليد و در سامانه های اطلاعات مکانی بكار گرفته شوند. سامانه اطلاعات مکاني محيطي رايانه¬اي است که امکان تعامل با داده¬هاي مکاني و غيرمکاني را به صورت يکپارچه جهت حمايت از تصميم¬گيري در يک محيط حل مشکل، فراهم مي آورد در گذشته داده های مکانی بر روی نقشه های کاغذی نشان داده و اطلاعات مربوط به آنها به صورت محدود و در فایل های مجزا از هم گرآوری می شد که این سامانه های سنتی در حال حاضر پاسخگوی مدیریت داده و اطلاعات مکانی مورد نیاز کاربران نمی باشد.
 • مشارکت در گسترش پیشبرد ارتقاء و اعتلای علوم مرتبط با سامانه اطلاعات مکانی از جمله نقشه برداری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رایانه، مدیریت اطلاعات و سایررشته های مرتبط بمنظور پاسخگویی به ضروری ترین نیازهای ج.ا.ایران و ارتقای علوم و دانش نیروی انسانی متخصص در سطح کشور و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با سامانه اطلاعات مکانی.
 • اجراي تحقيقات مرتبط با سامانه اطلاعات مكانی در سطوح ملي و بين المللي.
 • همكاري با دستگاه¬هاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه طرح ريزي، اجرا، نظارت بر طرح¬ها و برنامه¬هاي مربوط در زمينه هاي موضوع فعايت انجمن.
 • تشويق و ترغيب پژوهشگران و تجليل از محققان و اساتيد مرتبط با حوزه فعاليت انجمن.
 • ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي و انتشار كتب و نشريات علمي
 • تبادل نظر و كسب اطلاعات و تجربيات در زمينه توسعه دانش و فناوري¬هاي مرتبط با سامانه اطلاعات مكانی.
 • ارتقاي مستمر دانش اعضاء از لحاظ اطلاعات علمي و تجربي از طريق جمع¬آوري و ارائه آخرين اطلاعات، مدارك، اسناد و پيشرفت¬هاي انجام شده در فناوري¬هاي مرتبط با سامانه اطلاعات مكانی، كشور و ساير نقاط جهان به صورت بولتن ، مجله، نشريات و ساير رسانه¬هاي مناسب.
 • حمايت از انجام پژوهش¬هاي لازم و تهيه و تدوين استانداردهاي مورد نياز در خصوص موضوعات مرتبط فناوري¬هاي مرتبط با سامانه اطلاعات مكانی. شناسايي و بهره مندي از توان متخصصين، كارشناسان، مبتكران و نوآوراني كه در زمينه فناوري¬هاي مرتبط با سامانه اطلاعات مكانی فعاليت مي¬نمايند.
 • مشاركت در برگزاري و اجراي كنفرانس¬ها ، سمينارها، كارگاه هاي آموزشي، ميزگردها و نمايشگاه هاي صنعتي و گردهمايي علمي و فني
 • شناسايي و تحليل مشكلات فني و نارسايي¬هاي موجود در كشور در حوزه فناوري¬هاي مرتبط با سامانه اطلاعات مكانی.
 • طبقه بندي تخصصي و علمي اعضاء و ارائه تاييديه اي تخصصي و حرفه اي با توجه به قابليت ها و تخصص هاي مختلف اعضاي انجمن.
 • برقراري و توسعه روابط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و پذيرش عضويت و هم چنين همكاري با سازمان هايي كه فعايت آن ها به نحوي از انحاء با هدف هاي انجمن در ايران و ساير كشورهاي جهان ارتباط دارد.